İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge; İstanbul Teknik Üniversitesinde kayıtlı olan özel gereksinimli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması, Üniversitede gerçekleştirilen tüm hizmet ve etkinliklere ve bunların gerçekleştirildiği ortamlara eşit fırsatlarla katılımlarını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenler ve kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; 07/07/2005 tarih ve 25868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engelliler Hakkında Kanun ile 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik Danışman: Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğünde görev alan öğretim üyelerini,
b) Birim: İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan fakülte, enstitü, yüksekokul ve müdürlüklerin tamamını,
c) Ders: İstanbul Teknik Üniversitesinde lisans ve lisansüstü eğitim programlarında verilen zorunlu ve seçmeli dersleri,
d) Erişilebilir Bilgi Merkezi: İstanbul Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ile işbirliği sağlayarak, İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde özel gereksinimli öğrenci ve personele hizmet verecek biçimde yapılandırılan merkezi,
e) Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü: Doğrudan Rektörlüğe bağlı olan, özel gereksinimli öğrenci destek hizmetlerini koordine eden birimi,
f) Özel Gereksinimli Öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan bedensel, zihinsel, duyusal, psikososyal farklılıkları sonucu toplum yaşamına katılımı ile günlük ihtiyaçlarını karşılamada uyarlama ve desteğe gereksinim duyan yükseköğrenim öğrencisini,
g) Kısmi Zamanlı Öğrenci: Yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi,
h) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,
j) Sınav: İstanbul Teknik Üniversitesinde lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yapılan bütün sınavları,
k) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Uygulamaları

Özel Gereksinimli Öğrencilerin Ders Uyarlamalarına İlişkin Düzenlemeler
MADDE 4 – (1) Özel gereksinimli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenimini sürdürebilmesi ve başarılarının olumsuz etkilenmemesi için ders öncesinde, sırasında ve sonrasında aşağıdaki hususlara riayet edilir:
a) Öğretim üyelerinin uyguladıkları ders izlencelerine “Herhangi bir akademik uyarlamaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen benimle iletişime geçiniz.” cümlesi eklenir.
b) Öğretim üyeleri, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü tarafından gönderilen özel gereksinimli öğrencilere ilişkin kişisel verileri gizli tutmakla yükümlüdür.
c) Öğretim elemanları ve üyeleri, özel gereksinimli öğrencilere yönelik ders materyallerinin hazırlanma aşamasında Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ile iş birliği gerçekleştirir.
d) Yeti farklılıkları olan öğrencilerin derse katılma ihtimali değerlendirilip, fiziki erişilebilirlik şartları göz önünde bulundurularak sınıf yerleri seçilir; Sınıflarda özel gereksinimli öğrencilerin hareket kısıtlılığına yol açmayacak tedbirler alınır.
e) Öğretim üyeleri, özellikle işitme kaybı bulunan öğrencilerin isteği halinde dersi yüzü sınıfa dönük anlatır.
f) İşitme cihazı kullanan öğrencilerin talebi doğrultusunda dersliklerdeki arka plan gürültüsünü ve olumsuz ses etkilerini azaltan, güncel teknolojiyi temel alacak biçimde yapılandırılan sistemler temin edilir.
g) Ders takibi özel gereksinimine yönelik alternatif akademik uyarlamalarla sağlanamayan öğrencilerin, ders oturumlarını not tutma ve ders çalışma amaçlı kullanmak üzere ses veya görüntü kaydı alarak takibine izin verilir. Öğrenci ve dersi veren öğretim üyesinin uygun bulması halinde, kayıtların sadece derse yönelik kullanımını teminat altına alan bir belge oluşturulabilir, hazırlanacak belge öğretim üyesi ve öğrencinin imzalayacağı şekilde düzenlenir.
h) Öğretim üyeleri, görme güçlüğü veya görme kaybı nedeniyle yardımcı teknoloji çözümleriyle ders takibi gerçekleştiren öğrencilere, ders öncesi, işlenişi veya sonrasında, işlenen konulara ilişkin ders materyallerini, öğrencinin isteği halinde dijital veya basılı formatlarda iletebilir.
i) Görme güçlüğü veya görme kaybı nedeniyle yardımcı teknoloji çözümleriyle ders takibi gerçekleştiren öğrencilerin, bilgisayarlı uygulama derslerinden erişilebilir biçimde faydalanabilmesini sağlamak üzere, ekran okuma yazılımı, elektronik büyüteç ve benzeri uygun donanımlar hazır bulundurulur, gerekli uyarlamalar gerçekleştirilirken Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğünün görüşü ve yönlendirmeleri için birimle iş birliği sağlanır.
j) Görme güçlüğü veya görme kaybı nedeniyle dersi herkes için aktarılan yöntemlerle kavramakta zorluk yaşayan öğrencinin isteği doğrultusunda, öğretimin eşitliğini sağlamak amacıyla öğretim üyeleri dersinde bulunan görselleri betimler ve ayrıntılandırır.
k) Özel gereksinimli öğrencilere verilen ödev ve projeler, öğrencilerin yeti farklılıkları dikkate alınarak uyarlanır.
l) Eğitim-Öğretim akademik yılı başında, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü tarafından özel gereksinimli öğrencilere sunulan hizmetleri ve Üniversite Engelli Öğrenci Birimlerinin görev ve sorumluluklarını tanımlayan, Üniversitenin ilgili idari hizmet birimlerinin temsilcilerinin de dahil edildiği bir oryantasyon toplantısı gerçekleştirilir.
m) Özel gereksinimli öğrencilerin talepleri halinde, ders notları ve sunumlar benzeri tüm ders içerikleri, akademik dönemlerin başlangıcında (dönemin ilk iki haftası içerisinde) veya her dersten en az 48 saat önce çıktı olarak ve/veya elektronik formatta sağlanır.
n) Özel gereksinimli öğrencilerin talepleri halinde, dersin detaylı planını, haftalık işlenecek konuları, ödevleri, değerlendirme ölçütlerini, devam zorunluluklarını, beklentileri vb. detaylı bir şekilde açıklayan izlenceyi/programı, öğrencinin tercihine göre yazılı ve/veya elektronik formatta elde etmesi sağlanır.
o) İhtiyaç durumunda özel gereksinimli öğrencilerin kayıtlı oldukları derslerin elektronik bir platformda canlı olarak yayınlanması ve/veya derslerin video kayıtlarının profesyonel biçimde oluşturulması sağlanır ve öğrencilerin video kayıtlarına erişimlerine imkân tanınır.

Özel Gereksinimli Öğrencilerin Sınav Usul ve Esaslarına İlişkin Düzenlemeler
MADDE 5 – (1) Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında özel gereksinimli öğrencilerin fırsat eşitliği ve kapsayıcı eğitim ilkeleri çerçevesinde öğrenimini sürdürebilmesi ve başarılarının olumsuz etkilenmemesi için Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğünden destek talep edilebilir ve aşağıdaki hususlara riayet edilir:
a) Sınav salonlarının seçimi, erişilebilirlik uyarlamaları gerektiren öğrencilerin sınava katılabileceği ve erişilebilirlik kuralları göz önünde bulundurularak yapılır. Örneğin; bedensel engelli öğrencilerin bulunduğu tespit edilen derslerin sınavlarının, fiziksel engellerden kaynaklanan sorunlarla karşılaşmayacakları, erişilebilir ortamlarda yapılması sağlanır.
b) Sınav görevlilerinin belirlenmesi sürecinde, sınava katılacak özel gereksinimli öğrencinin olup olmadığının kontrolü sağlanır, varsa öğrencinin karşılaşacağı güçlüklerin çözümü için çalışmalar yapılır.
c) Sınav görevlilerince sınav saatleri, sınav yerleri ve sorumlu olunan konular benzeri duyurular, özel gereksinimli öğrencilerin katılma olasılığı göz önünde bulundurularak dijital ve basılı seçeneklerine herkesin erişilebilir şekilde ulaşabileceği formatlarda hazırlanır.
d) Sınavlarında ek donanım desteğine ihtiyaç duyan özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaç duydukları (işitme cihazı, teleskopik gözlük, Braille daktilo, not alma cihazları, elektronik büyüteç vb.) yardımcı araç ve gereçleri kullanmalarına izin verilir.
e) Öğrencinin seçtiği veya talep ettiği (ekran okuyucu program bulunan bilgisayar, büyüteç veya uygun elektronik donanımlar gibi) fonksiyon kazandırıcı yardımcı teknoloji çözümünü kullanarak sınavını gerçekleştirmesi sağlanır, gereken alt yapı ve donanımsal çözümler tüm fakülte ve enstitülerde hazır bulundurulur, hazırlıklar Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ile İTÜ Erişilebilir ve Engelsiz Üniversite Komisyonunun görüşleri alınarak şekillendirilir.
f) Görme kaybı veya görme güçlüğü nedeniyle, içeriğinin yazı boyutu ve biçimsel özelliklerinde yapılan iyileştirmelere rağmen sınavı tek başına tamamlaması mümkün olmayan öğrencinin, sınavının ayrı bir ortamda bir araştırma görevlisi tarafından okunarak uygulanması sağlanır. Seçilen araştırma görevlisi, sınavı yapılan dersin bağlı bulunduğu bölümden, o dersin kavram ve terminolojisine hâkim kişiler arasından görevlendirilir. Araştırma görevlisinin bulunmadığı durumlarda sınav, dersi veren öğretim üyesi tarafından veya o bölümün farklı bir öğretim üyesi tarafından uygulanır.
g) Tek başına veya yardımcı okuyucu ile sınav yapılmasına karar verilen öğrenci için seçilen ayrı ortamın, öğrencinin sınavla ilgili değişiklikleri öğrenebilmesi ve gerektiğinde soru sorabilmesi için diğer öğrencilerin sınavının uygulandığı sınav salonuna yakın bir yerde konumlandırılması sağlanır.
h) Özel gereksinimli öğrencilere, isteği doğrultusunda uygun düzenlemelerle hazırlanacak laboratuvar ve ortamlarda bilgisayar destekli sınav yapılabilir.
i) Görme güçlüğü veya görme kaybı nedeniyle sınavları herkes için uygulanan yöntemlerle gerçekleştirmekte zorluk yaşayan öğrencinin, isteği doğrultusunda sınav kâğıdının/kitapçığının Braille yazı formatında ya da öğrencilerin görme düzeyine uygun, belirttiği ölçüde büyük boyutlu olarak iletilmesi sağlanır.
j) Görme ve/veya işitme zorluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi - disgrafi, distoni ve benzeri yeti farklılıkları nedeniyle sınav ortamlarında güçlük yaşayan özel gereksinimli öğrencilerin talebi ve Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğünün uygun bulması halinde, öğrencilerin bir gözetmen eşliğinde tek kişilik bir ortamda sınava girmeleri sağlanır. Öğrenci ve dersi veren öğretim üyesinin onayı doğrultusunda sınavın görsel, işitsel veya her iki yöntemi kapsayacak biçimde kayıt altına alınması sağlanabilir.
k) Konuşma (kekemelik, afazi, disfazi, vb.) ve işitme engeli bulunan öğrenciler için sözlü sınav uygulamalarında uyarlama veya uygun ölçme ve değerlendirme metotları kullanılır.
l) Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen, engel durumunu bildirir sağlık raporları ve geçici ya da kalıcı yeti kayıpları, hastalık ve benzeri nedenlerle tedavinin sürdüğü belgelenen durumlar nedeniyle sınavlarını herkes için belirlenen süreler içerisinde tamamlayamayan öğrencilere, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ile iş birliği sağlanarak ve uyarlama önerileri dikkate alınarak ek süre verilir. Verilecek ek süre, sınav süresinin 1/3'ü veya öğrenci, dersin öğretim üyesi ve Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğünün görüşleri değerlendirilerek belirlenir; Ek süre ihtiyacı tespit edilen öğrencinin, olası sınava hazırlık ve yerleşme süresi verilecek ek süreye dâhil değildir.
m) Özel gereksinimli öğrencilerin kullandıkları ilaç, tıbbi malzeme vb. ile sınava girmelerine izin verilir.
n) Sınav sırasında, öğrencilerin karşılaşabilecekleri biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarından dolayı, bir görevli nezaretinde geri dönmek kaydıyla sınava kısa süreliğine ara vermesine sınav görevlisi tarafından izin verilebilir; sınav dersin öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilmiyorsa sınavı gerçekleştiren görevli durumu dersin öğretim üyesine bildirir.
o) Özel gereksinimli öğrencilerin yeti kayıplarının dezavantaj oluşturmasını önlemek amacıyla, öğrencinin talebi doğrultusunda, bir gün içinde en fazla iki sınav olacak şekilde sınav programı planlanır.
p) Özel gereksinimli öğrencilerin talepleri halinde, sınavlarındaki sorularda kelime, bilgi ve kavramlara uygun görseller bulunarak ya da oluşturularak, soruların öğrenci tarafından kolay anlaşılabilmesini sağlamak üzere ilgili kısımlara eklenir. Uyarlamanın nitelikli planlanabilmesi için talepte bulunan öğrencinin, sınavları düzenleyen öğretim üyelerinin ve Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğünün görüşleri alınır.
(2) Bu maddelerde belirtilmeyen güçlükler nedeniyle sınavlara erişimi kısıtlanan öğrencileri tespit eden fakülteler, enstitüler, yüksekokul ve müdürlükler, gereken uyarlamaların gerçekleştirilebilmesi için sınavın bireysel uyarlanmasını gerektiren konularla ilgili Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ile iş birliği gerçekleştirerek çözüm üretilebilmesi için eş güdüm içerisinde çalışmalar yürütür.

Ders Muafiyeti ve İntibak
MADDE 6 – (1) Özel gereksinimli öğrencilerin, gerçekleştirilecek akademik uyarlamalar ile erişilebilirliğin sağlanamaması nedeniyle almaları mümkün olmayan teorik ve uygulamalı dersler için muafiyet yerine, ilgili birimin onayı ile öğrencinin durumuna göre akademik danışmanın ve dersi veren öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda intibak yapılması veya intibakın mümkün olmadığı durumlarda dersin niteliğine göre (zorunlu/seçmeli) aynı kredide başka bir dersi seçmesi sağlanır. Bu madde doğrultusunda gerçekleştirilecek hükümler, İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi esasları temel alınarak düzenlenir.

Özel Gereksinimli Öğrenciler için Kısmi Zamanlı Öğrenci Desteği
MADDE 7 – (1) Özel gereksinimli öğrencilere talepleri doğrultusunda ders öncesi, işleyişi ve sonrasında, not alma ve dersi pekiştirici çalışmalar benzeri alanlarda kısmi zamanlı öğrenci destek hizmeti verilebilir. Desteğin planlama sürecinde Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, öğrencinin eğitim aldığı akademik birimler ve Üniversitenin öğrenci işleyişini yürüten organlarıyla eş güdüm içerisinde çalışılır.
(2) Bu hizmetin sağlanması için;
a) Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü her akademik yılın başında tespit edilen ihtiyaca göre Üniversiteden kısmi zamanlı öğrenci talebinde bulunur.
b) Kısmi zamanlı öğrencinin, eşleştirilecek özel gereksinimli öğrencinin eğitim aldığı alanla ilişkili olmasına dikkat edilir.
c) Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, tahsis edilen kısmi zamanlı öğrencilerin verecekleri destek hizmetini koordine eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmetlere Erişim

Mimari Erişilebilirlik
MADDE 8 – (1) Özel gereksinimli öğrencilerin Üniversitenin açık ve kapalı mekânlarında güçlük çekmeden erişimlerinin sağlanması için aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
a) Üniversitenin yeni yapılanmasında yer alacak tüm mimari alanlar, özel bir ek tasarıma veya düzenlemeye gerek duyulmaksızın, mümkün olduğunca (özel gereksinimli öğrenciler de dikkate alınarak) herkes tarafından kullanılabilecek şekilde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanır.
b) Mevcut ve tarihi binalarda, mimari erişilebilirliğe ve dersliklere yönelik ulusal ve uluslararası standartlar göz önüne alınarak, yapı ya da mekâna uygun ve uyarlanabilen projelerle gerekli tadilatlar yapılır.
c) Hareket kısıtlılığı yaşayan öğrenciye geçici veya kalıcı engel durumunu belgelemesi doğrultusunda, kullanacağı süre boyunca mevcut asansörlerin kullanım izni verilir.
d) Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, özel gereksinimli öğrencinin kayıtlı olduğu birime ulaşımı konusunda imkânları harekete geçirmek üzere ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon sağlar.
e) Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, görme engelli öğrencilerin dersliklerine yardımsız ve erişilebilir biçimde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, binalar içinde gerekli düzenleme ve tedbirlerin uygulanmasını kolaylaştırmak üzere, ilgili birimlerle eş güdüm içerisinde çalışır, çözüm önerileri sunar.
f) Üniversitenin erişilebilirlik ile ilgili tüm uygulamalarında Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğünün görüşü alınır, çalışma yapan birimler Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ile iş birliği gerçekleştirerek eş güdüm içerisinde çalışmalarını yürütür.

Bilgiye Erişim
MADDE 9 – (1) Üniversitenin kullandığı tüm elektronik sistemler ve teknolojiler özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Özel gereksinimli öğrencilerin Üniversitenin web tabanlı hizmetlerine erişebilmeleri için verilen bütün web hizmetleri, geçmişte yayına alınanlar ve yeni yapılandırmalar sonrası hizmete girecek tüm sistemler, kademeli olarak World Wide Web Consortium (W3C) tarafından sunulan erişilebilir web içerikleri hazırlama rehberlerinin (WCAG 2.1) sürümünün, asgari AA ve üzeri erişilebilirlik standartları göz önünde bulundurularak hazırlanır. Üniversitenin resmi internet sayfası, Üniversiteye bağlı birimlerin internet sayfaları, öğrenci otomasyon sistemi ve internet tabanlı eğitim içeriği sunan tüm web tabanlı içerik, gelişen ve değişen yardımcı teknoloji çözümlerini destekleyecek biçimde geliştirilir, oluşturulur ve düzenli olarak güncellenir.
(2) Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim aldıkları yerleşke veya bölümlerin kütüphanelerinden talep ettikleri yayınlar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun engellilerin materyallere erişimini düzenleyen hükümlerine uygun olmak kaydıyla istedikleri formatta çoğaltılır veya ödünç olarak verilir.
(3) Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğünün, Üniversitenin bilgiye erişim olanaklarının erişilebilir hale getirilmesine yönelik gerçekleştirecekleri çalışmalar sonrası, öğrencilerin dersleriyle ilgili ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunan, Üniversite kütüphane olanaklarıyla öğrencilere sağlanan tüm materyallerin, özel gereksinimli öğrencinin talebi doğrultusunda, istenilen formatta (MP3, Braille, MS Word, PDF vb.) öğrenciye iletilmesi, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı işbirliği ile sağlanır.
(4) Üniversitenin bilgiye erişim ile ilgili tüm uygulamalarında, hizmet sağlayıcı birimler Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ile eş güdüm içerisinde çalışmalar gerçekleştirir.
(5) Özel gereksinimli öğrencilerin talepleri halinde film, video gibi görsele dayalı eğitsel materyallerde sesli betimleme, işaret dili çevirisi ve altyazı, işitsel materyallerde ses kayıtlarının yazılı dökümleri sağlanır. Uygulamalar planlanırken Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ile iş birliği gerçekleştirilir.

Sağlık ve Rehabilitasyon Hizmetlerine Erişim
MADDE 10 – (1) Üniversitede öğrenimini sürdüren özel gereksinimli öğrencilerin Üniversite tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için gerekli erişilebilirlik düzenlemeleri yapılır.
(2) Üniversitede öğrenimini sürdüren özel gereksinimli öğrencilerin engellilik raporu alma veya yenilemeleri, hekim değerlendirmesi doğrultusunda hizmetlerden faydalanma süreçlerinde bilgilendirme ve yönlendirmeye yönelik destek sağlanır.
(3) Eğitim öğretim dönemleri içerisinde, herhangi bir nedenle meydana gelen uzun süreli veya kalıcı yeti kayıpları nedeniyle öğrenimini sürdürme noktasında güçlük yaşayan öğrencilerin, eğitim öğretim faaliyetlerine tam ve etkin bir şekilde katılımını zorlaştıran, kısıtlayan veya imkânsız hale getiren sorunların çözümüne yönelik, Üniversitenin koşulları doğrultusunda psikolojik, medikal, oryantasyon ve mobilite konularında destek sağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmetlere Erişim 

Olumlu Tutum
MADDE 11 – (1) Üniversitede görev yapan tüm akademik ve idari personel, bireysel farklılıklara saygı çerçevesinde, özel gereksinimli öğrencilere olumlu tutum ve davranışlar sergileyecek bir yaklaşım benimsemelidir.
(2) Üniversite akademik ve idari personellerinin, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanacak olumlu tutum, farkındalık ve bilinç düzeyini arttırıcı çalışmalara katılımları sağlanır.
(3) Üniversite akademik personellerinin, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek sınav ve ders uygulamalarına yönelik erişilebilir materyal hazırlama ve danışmanlık konusundaki çalışmalarına katılmaları sağlanır.

Sosyal, Kültürel, Sportif Etkinlikler ve İmkânlar
MADDE 12 – (1) Üniversite, ayrımcılık karşıtı bir anlayışla özel gereksinimli öğrencilerin de Üniversitenin düzenlediği kültür ve spor etkinliklerine katılmalarını teşvik eder ve bu konuda gerekli kolaylıkları sağlar.
(2) Üniversite, özel gereksinimli öğrencilerin yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini geliştirme ve kullanmaları için imkânlar ölçüsünde gerekli tedbirleri alır; etkinliklere erişimin önündeki güçlüklerin çözümüne yönelik düzenlemeler yapar.
(3) Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, maddi güçlüğü bulunan özel gereksinimli öğrencilerin burs ve yurt ihtiyaçlarının karşılanması için destek hizmeti verilebilmesi adına ilgili birimlerle iş birliği gerçekleştirir, çözüm önerileri sunarak alınacak kararların uygulanması noktasında danışmanlık sağlar.
(4) Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, özel gereksinimli öğrencilere istihdam imkânları ve mesleklere ilişkin bilgilendirici çalışmalar gerçekleştirir.
(5) Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Üniversitede planlanan tüm sosyal ve kültürel etkinlikler ile benzer imkânlardan özel gereksinimli öğrencilerin herkesle eşit biçimde yararlanabilmesini sağlamak adına Üniversitenin ilgili hizmet birimleriyle çalışmalar gerçekleştirir.

Hizmetlerden Yararlanma
MADDE 13 – (1) Özel gereksinimli öğrenciler, talep ettiği uyarlamaları, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen, engel durumunu bildirir sağlık raporu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili mevzuatları kapsamında hazırlanmış engelli kimlik kartı, hekim mütalaası, geçici ya da kalıcı yeti kayıpları ve hastalık benzeri nedenlerle tedavinin sürdürüldüğü belirtilen ve yasal dayanaklarla belirlenmiş kapsam içerisinde ibraz edeceği belgeyle birlikte, talebini ileteceği bir dilekçeyle öğrenim gördüğü fakülteye, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğüne veya İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bildirir. Talebin ulaştığı tüm birimler çözüm için iş birliği gerçekleştirir.

Afet ve Acil Durumlar
MADDE 14 – (1) Afet ve acil durumlarda tüm öğrenciler gibi özel gereksinimli öğrencilerin de bulundukları mekânı güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için ilgili birimler tarafından gerekli düzenlemeler yapılır; uygulanan eğitim, bilgilendirici doküman benzeri tüm faaliyetler özel gereksinimli öğrencilerin yararlanabileceği uygun düzenlemeler gerçekleştirilerek aktarılır.

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 15 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğünün görüşü alınarak ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu yönerge İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergeyi İndir (PDF)