itü logo

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ

İstanbul Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkeleri

Özgörev (Misyon)

İTÜ Engelli Öğrenci Birimi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılandırılmış bir üniversite birimidir. Birimimiz, Üniversitemizde öğrenimini sürdüren öğrencilerin, öğrenim dönemleri süresince, yeti farklılıklarının güncel standartların kapsayıcı hizmet ve tasarım anlayışı ekseninde planlanmaması sonucu ortaya çıkan dezavantajların belirlenmesi, yaşayabileceği geçici veya kalıcı yeti kayıpları benzeri nedenlerle eğitime eşit katılımını engelleyici sebeplerini ortadan kaldırma üzerine yoğunlaşma bilinciyle çalışmalar planlamakta ve sürdürmektedir.

Sürdürdüğümüz çalışmalarda yasal çerçevede öğrenci odaklı bir yapılanmaya gidilmekle birlikte, çalışmalarımızı üniversite imkanlarını kullanabilme ihtimali bulunan herkes için, evrensel tasarım ilkelerini temel alan yaklaşımla planlamaktayız.

Özgörüş (Vizyon)

Birimimiz, üniversitemizde bulunan tüm organlarla iş birliği içerisinde yapılacak çalışmaların kalıcı ve sürdürülebilir olmasını önemser. Uygulanan tüm iyileştirme ve düzenlemelerin, erişilebilirlik bilincinin kurumda yerleşmesiyle birlikte tüm çalışmalarda öncelikli değerler arasında yer almasını hedefler. Kuruluş amacı ve gerekçeleri doğrultusunda, engelli öğrencilerin karşılaşacağı güçlüklerin makul uyarlamalarla ortadan kaldırılarak tüm öğrencilerle eğitime eşit ve tam katılımı çerçevesinde, bireysel farklılıkları gözeterek, ayrımcılık ve izolasyondan uzak, ilgilileri doğru yönlendirerek hızlı ve etkili çözümler geliştirilebilmesini kolaylaştırıcı çalışmalar planlar.

İlkelerimiz

İTÜ Engelli Öğrenci Birimi, özel yaşamın gizliliği ve bireysel beyan ilkelerini esas alarak oluşturduğu prensipler doğrultusunda çalışmalarını yapılandırır. Kurumumuz içerisinde, eğitim ve yapısal erişilebilirlik noktasında belirlenen standartları öncelikli ele alan çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte, öğrenim hayatları boyunca farklı birimlerimizin görev ve sorumluluk alanlarına giren güçlükleri birimimize aktaran tüm öğrencilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm için ilettikleri talepler değerlendirilerek ilgili birimlerle iş birliği çerçevesinde hareket edilmektedir.

Amaç ve Hedeflerimiz

Üniversitemizde öğrenimini sürdüren öğrencilere yeti farklılıklarına uygun düzenlemeleri sağlamak; öğretim elemanları, araştırma görevlileri, Öğrenci işleri Daire Başkanlığı, İTÜ Erişilebilir ve Engelsiz Üniversite Komisyonu, Rektörlük ve öğrenciler arasında sürdürülen iletişim ve iş birliğine bağlıdır. Aşağıda tanımladığımız yeti farklılıkları ve çözümlerine yönelik bazı iyileştirmeler, kısa, orta ve uzun vadede değerlendirmeye alınarak hayata geçirilmiş ve geçirilmesini amaçladığımız çalışma hedeflerimiz içerisinde yer almaktadır.

Tüm Yeti Farklılıkları Olan Öğrencilere Yönelik Planlanan İyileştirmeler

 • Üniversite bünyesinde sağlanan tüm hizmetlere erişimde fırsat eşitliği ve kapsayıcılığa yönelik düzenlemeler,
 • İTÜ Erişilebilir ve Engelsiz Üniversite Komisyonu, Engelli Öğrenci Birimi ve Rektörlük iş birliği ile gerçekleşecek çalışmalar doğrultusunda, engel durumuna uygun öğrenme yöntemlerinin planlanarak hayata geçirilmesi,
 • Üniversitemiz Mediko Sosyal Merkezi aracılığıyla sağlık hizmetlerinin sağlanması,
 • Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca Üniversite yurtlarının kullanımına yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmesi,
 • Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve öğrencinin öğrenimini sürdürdüğü akademik birimler aracılığıyla ders yeri değişikliği benzeri eğitime eşit ve etkin katılımın önünü alan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar planlanması,
 • Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca, maddi güçlükler nedeniyle eğitime eşit ve etkin katılımı engelleyici sorunların çözümü noktasında Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğüyle birlikte yapılacak değerlendirmeler sonucunda öğrencinin yaşadığı güçlüklerin giderilmesine yönelik çözüm sunulabilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmesi; eğitim kalitesini olumlu yönde etkileyen yardımcı araç gereç temininin sağlanması,
 • Ödev ve ders saatleri ya da ders dışı dönemlerde, eğitim yaşamında karşılaştığı, güncel eğitim koşulları çerçevesinde eğitimden aldığı verimin fırsat eşitliği ve erişilebilirlik sorunlarından etkilendiği öğrencilere, yarı zamanlı çalışma sistemiyle kurumumuzda istihdam edilen öğrenciler içerisinden, talepte bulunan öğrencinin öğrenimini sürdürdüğü bilim dalında öğrenimini sürdüren öğrenci veya fakültelerin araştırma görevlileri aracılığıyla öğrenci asistanlarının sağlanması,
 • Yemek Hizmetlerini beslenme şeklini olumsuz yönde etkileyen güçlükler nedeniyle etkin kullanamayan öğrenciler için uygun düzenlemelerin yapılması; düzenlemelerde öğrenciyi ayrıcalıklı gösterecek ve izole edecek önlemler yerine bütünleştirilmiş çözümler sunulması,
 • Üniversitemiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik MERKEZİ aracılığıyla mesleki gelişim ve kişisel danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,
 • Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile sürdürülecek çalışmalar kapsamında fiziksel ve çevresel erişilebilirlik düzenlemelerinin planlanması.

Kör ve Görme Düzey Farklılıkları Olan Öğrenciler için Planlanan İyileştirmeler

 • Okuma, not alma ve oryantasyon benzeri, öğrencinin eğitime etkin katılımını engelleyici sebepleri ortadan kaldırmak üzere gerçekleştirilecek uyarlamaların sağlanması,
 • Sınıf, kütüphane, laboratuvar ve benzeri çalışma alanlarında yardımcı destek çözümlerinin uygulanması (Ekran okuyucu bulunan bilgisayar sistemleri, Dijital erişilebilirlik koşullarına uygun biçimde hazırlanacak elektronik kitap ve notlar, Braille yazı biçiminde hazırlanan dokümanlar, bilgisayar veya insan sesiyle hazırlanan sesli kitap ve belgeler)
 • Üniversitemiz içerisinde bulunan kütüphanelerin hizmetleri değerlendirildiğinde, tüm öğrencilerin faydalanabileceği, herkes için erişilebilir internet kaynaklı materyallerin sağlanması,
 • Talep edildiğinde, öğrencinin eğitimini sürdürdüğü yerleşkeye engelsiz biçimde erişebilmesini kolaylaştırmak üzere, oryantasyon ve bağımsız harekete yönelik destek çalışmaları planlanması,
 • Üniversitemizin merkez kütüphane hizmetlerini yürüten Mustafa İnan Kütüphanesi başta olmak üzere, uygun yardımcı teknoloji ürünlerinden faydalanılarak, öğrencileri ayrıcalıklı göstermenin önünü alan, izolasyondan uzak biçimde erişilebilir bir çalışma ortamı haline getirilmesine yönelik düzenlemeler planlanması,
 • Öğrencilerin Kampüslerde rahat hareket edebilmesi ve kampüslerin tanınmasına yönelik erişilebilir harita çözümlerinin sunulması; iç ve dış mekân dolaşımını kolaylaştıracak teknolojik geliştirmelerden yararlanılması,
 • Kampüslerde bulunan kavşak, geniş ve yoğun arterler benzeri yaya geçidi bulunan güzergahlarda, görme engelli öğrencilerin bağımsız ve erişilebilir biçimde hareketini sağlamak üzere çözümler geliştirilmesi.

Fiziksel Yeti Farklılıkları Olan Öğrenciler için Planlanan İyileştirmeler

 • Öğrencinin eğitime etkin katılımını engelleyici fiziksel güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çözümler doğrultusunda, not alma, laboratuvar çalışmaları benzeri aşamalarda gerektiğinde asistan ve destek teknolojilerinin sağlanması,
 • Yapı ve inşaat alanlarında sürdürülen çalışmaların, fiziksel güçlükler yaşayan bireyleri etkilemeyecek biçimde yürütülmesi amacıyla, yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığıyla iş birliği içinde çalışılarak düzenlemelerin eşgüdüm içerisinde planlanması,
 • Binalar ve yapılı çevrenin erişilebilir hale getirilebilmesi için ilgili birimlerle bir araya gelinerek, üniversitenin tüm alanlarına uygun biçimde rampa ve asansör benzeri çözümlerle ulaşımın sağlanabilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi,
 • Yapısal düzenlemeler planlanırken ilgili birimlerle bir araya gelinerek, Evrensel tasarım ilkelerinin gerektirdiği biçimde uygun düzenlemelerle, tüm bina ve sosyal alanların herkes için kolay ve en az güç gerektirecek biçimde tasarlanmasına yönelik çalışmalar planlanması,
 • Kampüslerde bulunan lavabo ve tuvaletlerin, erişilebilirlik standartlarına uygun biçimde düzenlenmesine yönelik iyileştirmeler gerçekleştirilmesi,
 • Fiziksel güçlükler nedeniyle ders veya aktivitelere katılım sağlayamayan öğrencilerin, talepleri ve varsa çözüm önerileri değerlendirilerek, derslerin erişilebilir bir ortamda sunulabilmesi için makul uyarlamaların gerçekleştirilmesi,
 • Fiziki Erişilebilirlik standartlarını sağlayan binaların gösterildiği, herkes için erişilebilir harita oluşturma çalışmaları,
 • Kampüslerde bulunan kaldırımlarda, erişimi bütünüyle sağlayan rampa çözümlerinin uygulanmasına yönelik planlamalar,
 • Erişilebilir araç park alanlarının bulunması ve bu alanların farklı araçlar tarafından işgalinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi.

Sağır ve Duyma Düzey Farklılıkları Olan Öğrenciler için Planlanan İyileştirmeler

 • Danışma, konferans salonu, amfi, sınıf benzeri alanlarda, öğrencinin aktivitelere etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla, işaret dili çevirisi ve güncel teknolojinin kurgulandığı sistemler temel alınarak uygun çözümlerin sunulması,
 • Kampüslerde bulunan konaklama alanlarında, işaret dili bilen personel, duyma kalitesini artıran teknolojik ve çevresel düzenlemeler benzeri sağır ve duyma düzey farklılıklarına uygun erişilebilirlik çözümlerinin uygulanması,
 • Yerleşkelerde bulunan tüm iç mekanları kapsayacak biçimde, sağır ve duyma düzey farklılıkları olan öğrencilere uygun, görsel yangın ve acil durum alarmlarının konumlandırılması.

Dikkat Değişkenliği ve Hiperaktivite, Disleksi benzeri Yeti Farklılıkları Olan Öğrenciler için Planlanan İyileştirmeler

 • Öğrencinin talebi doğrultusunda derslerde not alınması, ses kaydı benzeri uyarlamaların öğretim elemanlarıyla bir araya gelinerek planlanması.

Psikiyatrik ve Psikolojik güçlükler Yaşayan Öğrenciler için Planlanan İyileştirmeler

 • Üniversitemiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi aracılığıyla uygun desteğin sağlanması.

İç Hastalıkları ve Benzeri Kronik Sağlık Sorunları Bulunan Öğrenciler için Planlanan İyileştirmeler

 • Öğrencilerin tıbbî yeti kayıpları ya da hastalıkları nedenli günlük hayatının farklı dilimlerinde oluşturabileceği güçlükler değerlendirilerek (sıklıkla lavabo ihtiyacı kaynaklı sebeplerle ders ve aktivitelere ara verme, düzenli ilaç kullanımı) benzeri durumlar göz önünde bulundurularak uygun düzenlemelerin ve uyarlamaların sağlanabilmesi amacıyla, öğrenimini sürdürdüğü akademik birim yetkilileriyle bir araya gelinerek yeti farklılıklarından kaynaklanabilecek güçlüklerin paylaşılması, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar planlanması.

Sayfamızda yer verilen, ulusal ve uluslararası çalışmalarla belirlenerek tanımlanan yeti farklılıkları dışında, bireysel farklılıklarının güncel eğitim ve çevre standartlarında kapsanmamasından kaynaklı eğitime eşit ve etkin katılımı engellenen ya da engellendiğini düşünen herkes birimimize başvurabilir. Karşılaşılan güçlükler, Üniversitemizin ilgili birimleri ve karar organlarıyla bir araya gelinerek değerlendirilir, olanaklar doğrultusunda güçlükleri ortadan kaldıracak çözümler sunulabilir.